ALGEMENE BEPALINGEN

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hiernavermelde algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, fakturen of op om het even welk document gedrukt, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door degene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Zij omvatten schikkingen die algemeen in het drukkerijbedrijf worden toegepast en bepalen de gebruiken van toepassing tussen de leverancier en zijn opdrachtgever.
Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier.
Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. PAPIERSTAD is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

Art.1 Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven, onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.

OFFERTES EN BESTELLINGEN

Art.2 Het overhandigen aan een leverancier van een model op kopij met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
Alle bedingingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.
Art.3 De offertes aan een leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de prijsofferte, blijven de offertevoorwaarden van toepassing tot 30 dagen na offertedatum.
De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van wettelijke lasten en taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
Art.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

REPRODUKTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

Art.5 De opdrachtgever die een druk- of reproduktieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leve-rancier al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
Art.6 Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriele eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt worden.
Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, tekeningen, films, foto's, ontwerpen enz. maakt op zich zelve, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.
Art.7 Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, films, foto's enz. door en/of voor de leverancier vervaardigd, maken deel uit van het materieel van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.
Art.8 Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

LETTERTYPES, DRUKPROEVEN EN ORDER TOT AFDRUKKEN

Art.9 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.
Art.10 De opdrachtgever heeft recht op de voorafgaande drukproeven. Deze in twee exemplaren voor het afdrukken geleverde proeven worden via printer op gewoon papier afgedrukt. Verzorgde drukproeven, in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven.
Art.11 De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te schrijven fouten, t.w. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen tot gevolg hebben worden in rekening gebracht.
Art.12 Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, behoorlijk ondertekend en gedateerd, ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De ‘goed voor druk’ gegeven proef blijft het eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende
fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling medegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend wanneer zij schriftelijk bevestigd zijn geweest.

BEWARING

Art.13 Behoudens voorafgaande overeenkomst is de leverancier er niet toe gehouden cliches, ontwerpen, tekeningen, films, foto's enz. te bewaren.

LEVERINGSTERMIJN

Art.14 Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht - zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in de instellingen van de leverancier, hetzij in deze van de bevoorraders, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. kunnen beinvloed worden, kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis en zijn steeds bij benadering aangegeven.
Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in die mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven.
Vertraging vanwege de opdrachtgever geeft de leverancier recht op schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen, materieel, enz.
De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de
opdrachtgever, binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

AFWIJKINGEN

Art.15 Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papier-nijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever.
Deze voorschriften, algemene voorwaarden en gebruiken voozien o.a. de volgende te aanvaarden afwijkingen:
a) het leveren van 10 tot 20% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling;
b) een speling van 8% minder of meer van de mikrometrische opgelegde dikte van het papier of karton;
c) een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton;
d) verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabrikatie. Indien de koper een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een mikrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in een richting mogen optreden, het dubbele bereiken van de onder a), b) en c) vermelde grenzen.
Art.16 De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en
van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk
moeten toegelaten worden.
Art.17 De afwijkingen vermeld in artikels 15 en 16 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de produkten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art.18 Elke levering wordt als onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd, bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering.
Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen op de datum van verzending van de faktuur.
De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
Art.19 In het specifieke geval van levering van tombolaloten, ontslaat de ondertekening van de leveringsbon de leverancier van alle verantwoordelijkheid betreffende de volledigheid der nummers, m.a.w. de ondertekening van de leveringsbon bevestigt dat de nummering volledig en ononderbroken is.

BETALING - BEVOEGDHEID

Art.20 Alle fakturen zijn kontant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de leverancier, en dit binnen de 30 dagen na verzending of afgifte der fakturen.
Art.21 Bij niet betaling binnen de 30 dagen, begint van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest te lopen van 12% op jaarbasis.
Art.22 Bij niet betaling binnen de 30 dagen heeft de verkoper/leverancier het recht om na aangetekende ingebreke-stelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het faktuurbedrag te vorderen, met een minimum van € 25.
Art.23 De koper/opdrachtgever aanvaardt expliciet dat een laattijdige levering niet kan worden geweigerd en nooit aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding door de verkoper/leverancier.
Art.24 Alleen de rechtbanken te Neerpelt en Hasselt zijn
bevoegd bij betwisting.